عمران

معرفی ترکیب بارها طراحی سازه

0

ترکیب بار چیست؟

برای اینکه آنالیز سازه به درستی انجام شود، می بایست تاثیر انواع بارها در دسته بندی هایی به صورت همزمان بر سازه دیده شود. به این منظور آیین نامه برای بارها گروه بندی هایی تحت عنوان ترکیبات بار تعریف کرده است. این ترکیبات بار، متناسب با نوع سازه (فلزی و بتنی ) در مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان موجود می باشد.

معرفی ترکیب بارها طراحی سازه

مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران و استاندارد ۱۰-۷ SEI/ASCE در طراحی ساختمانها به روش ضرایب بار و مقاومت، نظیرطراحی ساختمانهای فولادی بر اساس آیین نامه ۲۰۱۰-۳۶۰-AISC یا طراحی ساختمانهای بتن آرمه بر اساس آیین نامه ۱۱-۳۱۸M-ACIمیبایست از ترکیب بارهای این قسمت استفاده شود.

لازم به ذکر است، در تهیه این دستورالعمل موارد ذیل مطابق مفاد آیین نامه لحاظ گردیده است:

ترکیب بارهای ارائه شده با فرض استفاده از ضریب رفتار در سطح نهایی ساختمان می باشد.

مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران، دو مولفه افقی و مولفه قائم نیروی زلزله طوری با یکدیگر ترکیب شده اند که همواره صد در صد نیروی هر مولفه افقی با ۳۰ درصد نیروی مولفه افقی دیگر و صد در صد نیروی مولفه قائم بطور همزمان بکار برده شده اند.

مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران، در مواردی که ترکیب صد در صد نیروی زلزله هر امتداد، با ۳۰ درصد نیروی زلزله در امتدادعمود بر آن در نظر گرفته شده است، برون مرکزی اتفاقی برای نیروی زلزله ای که در امتداد مربوط به ۳۰ درصد اعمال می شود،منظور نشده است.

خواندن این مطلب
مصالح ساختمانی یا Building Materials

هنگام اعمال نیروی قائم زلزله برای طره ها (Fv (در جهت رو به بالا (با علامت منفی)، با حذف بارهای ثقلی طره ها در ترکیبات مزبور، اثر کاهنده بارهای ثقلی مربوطه منظور نشده است.

نیروی قائم ناشی از زلزله در این دستورالعمل صرفاً برای بالکنها و پیش آمدگی هایی که بصورت طره ساخته میشوند در نظر گرفته شده است. لذا بدیهی است در سایر موارد نظیر تیرهای با دهانه بیش از ۱۵ متر و تیرهایی که بار قائم متمرکز را تحمل میکنند

نیروی قائم زلزله باید بصورت جداگانه برآورد، و در محاسبات منظور گردد.

بار فرضی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل، با فرض استفاده از τb متغیر می باشد.

در این دستورالعمل بار جانبی فرضی ناشی از آثار نواقص هندسی اولیه صرفاً به ترکیبات بارگذاری ثقلی اضافه گردیده است. لذا درمواردی که نسبت تغییر مکان جانبی نسبی حداکثر تحلیل مرتبه دوم به تغییر مکان جانبی نسبی حداکثر تحلیل مرتبه اول (و یابطور تقریب مقدار ضریب تشدید B2 در تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته) با احتساب سختی کاهش یافته اعضا (حتی در یکیاز طبقات) بزرگتر از ۷/۱ باشد، بایستی بارهای جانبی فرضی در ترکیبات بارگذاری شامل بارهای جانبی نیز منظور گردد.

 

 

(ASCE 2.3.2-1) ۱.۴ DL
(ASCE 2.3.2-2) ۱.۲ DL + 1.6 LL
(ASCE 2.3.2-6) ۰.۹ DL ± ۱.۶ WL
(ASCE 2.3.2-3) ۱.۲ DL ± ۰.۸ WL
(ASCE 2.3.2-4) ۱.۲ DL ± ۱.۶ WL + 1.0LL
(ASCE 2.3.2-5) ۱.۲ DL ± ۱.۰ EL
(ASCE 2.3.2-5) ۱.۲ DL ± ۱.۰ EL + 1.0 LL
(ASCE 2.3.2-7) ۰.۹ DL ± ۱.۰ EL
خواندن این مطلب
انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی

 

طراحی به روش تنش مجاز ترکیب بارهای :

(ASCE 2.4.1-1) ۱.۰ DL
(ASCE 2.4.1-2) ۱.۰ DL + 1.0 LL
(ASCE 2.4.1-5) ۱.۰ DL ± ۱.۰ WL
(ASCE 2.4.1-6) ۱.۰ DL ± ۰.۷۵ WL + 0.75 LL
(ASCE 2.4.1-7) ۰.۶ DL ± ۱.۰ WL
(ASCE 2.4.1-5) ۱.۰ DL ± ۰.۷ EL
(ASCE 2.4.1-6) ۱.۰ DL ± ۰.۷۵(۰.۷ EL) + 0.75 LL
(ASCE 2.4.1-7) ۰.۶ DL ± ۰.۷ EL

 

ترکیب بارهای تشدید یافته بطور خودکار :

(ASCE 12.4.3.1) Ehm=W۰QE
(ASCE 12.4.3.1) Ev=۰.۲SDSD

 

ترکیب‌های بارگذاری لرزه‌ای برای روش حالات حدی :

(ASCE 12.4.3.2) (۰.۹ – ۰.۲SDS)DL ± W۰QE
(ASCE 12.4.3.2) (۱.۲ – ۰.۲SDS)DL ± W۰QE + ۱.۰LL

 

روش تنش مجاز :

 

(ASCE 12.4.3.2) (۱.۰ – ۰.۱۴SDS)DL ±۰.۷ W۰QE
(ASCE 12.4.3.2) (۱.۰ + ۰.۱۰۵SDS)DL ±۰.۷۵(۰.۷ W۰QE) + ۰.۷۵LL
(ASCE 12.4.3.2) (۰.۶ – ۰.۱۴SDS)DL ±۰.۷ W۰QE

 

بار برف چیست ؟

مقاله قبلی

طیف طرح زلزله

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در عمران