عمران

بار برف چیست ؟

0
بار برف

بار برف

بار برف یکی از انواع بارهای محیطی وارد بر ساختمان است. زمانی که ذرات برف بر روی بام جمع می‌شوند. نوع برف و میزان ضخامت لایه برف از عوامل موثر بر میزان بار اعمال شده بر بام هستند.

ﺑﺎر ﺑﺮف زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول ۶-۷-۱ و ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ۶-۷-۱، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱- ﺑﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ (ﻧﺎدر)                ۰/۲۵ ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲- ﺑﺮف ﻛﻢ                                 ۰/۵  ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳- ﺑﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ                                ۱ ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴ – ﺑﺮف زﻳﺎد                              ۱/۵ ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ – ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ                              ۲ ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶- ﺑﺮف ﻓﻮق ﺳﻨﮕﻴﻦ                          ۳ ﻛﻴﻠﻮﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

عوامل موثر بر میزان بار برف وارد بر سازه

۱ -موقیعت جغرافیایی و شرایط اقلیمی

۲ -تاثیر قرارگیری ساختمانها در کنار یکدیگر

۳ -کاربری ساختمان و شکل بام آنها

 

انواع بار برف

  • بار برف متوازن
  • بار برف نامتوازن
  • بار انباشتگی برف
  • بار برف لغزنده
  • سر بار باران روی برف

در هنگام محاسبه بار برف در ساختمان باید انواع حالت‌های بارگذاری را مورد بررسی قرار داد و شرایط بحرانی سازه را برای طراحی در نظر گرفت.

خواندن این مطلب
نرم افزارهای کاربردی در طراحی سازه

بار برف متوازن

بار برف حداقل، یکی از حالت‌های جداگانه برای تعیین بارگذاری یکنواخت برف (بار متوازن) است. این بار برای بام‌های شیب‌دار با شیب کمتر از ۱۵ درجه و برای بام‌های قوسی با زاویه قائم بین تاج و پای قوس کمتر از ۱۰ درجه محاسبه می‌شود

بار برف متوازن و بار برف نامتوازن

بار برف نامتوازن

هنگام بارش برف و تجمع ذرات آن بر روی بام‌های دارای شیب دو یا چند طرفه (مانند شیروانی)، بام‌های قوسی،کنگره‌ای، بام‌های دندانه‌دار،  تاوه چین‌دار و گنبدها، بار برف به صورت یکنواخت بر روی بام توزیع نمی‌شود. البته یکنواخت با غیر یکنواخت بودن بارگذاری برف در ساختمان به عوامل هندسی و محیطی نظیر شیب بام و جهت وزش باد بستگی دارد.

بار انباشتگی برف

وزش باد تمرکز ذرات برف در برخی از نواحی بام و افزایش ارتفاع برف در آن نواحی را به همراه دارد.  بار انباشتگی اهمیت بسیار زیادی در تحلیل بارهای وارد بر ساختمان دارد. انباشتگی برف می‌تواند تاثیر بارگذاری را تا چند برابر افزایش دهد. مهم‌ترین عامل در محاسبه این بار، جهت وزش باد است.

بار برف لغزنده

بار حاصل از لغزش برف از بام شیب‌دار بالاتر و ریختن آن بر روی بام پایین‌تر را«بار برف لغزنده» (Sliding Snow Load) میگویند. این بار برای بام‌های دارای سطوح لغزنده با شیب بیشتر از ۲ درصد و بام‌های دیگر با شیب بیشتر از ۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

سر بار باران روی برف

تاثیر بار برف متوازن بر روی تمام دهانه‌های ساختمان مشابه و یکسان نیست. این تصور درست نیست که با برداشته شدن بخشی از برف، تاثیر بار برف باقی مانده بر روی سازه کاهش می‌یابد.چرا که رفتار سازه در واقعیت، بر خلاف این تصور است.

خواندن این مطلب
عناصر خطی و غیر خطی

 

بار برف زمین

بار برف زمین Pg ، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که براساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز آن در سال برابر ۲ درصد می‌باشد.

 

محاسبه بار برف چگونه انجام می شود؟

بار برف بر روی بام Pr، با توجه به شیب و دمای بام، برف‌گیری و اهمیت سازه، برای هر مترمربع تصویر افقی سطح آن، توسط فرمول زیر به‌دست می‌آید:

 

Pr = Is * Cn * Ch * Cs * Ps

 

Ps: بار برف مبنا

 

Is: ضریب اهمیت بار برف

 

Cn: ضریب برف‌گیری

 

Ch: ضریب شرایط دمایی

 

Cs: ضریب شیب

 

 

 

 

 

 

دیوار حائل چیست؟

مقاله قبلی

معرفی ترکیب بارها طراحی سازه

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در عمران